Privacy

PRIVACYVERKLARING

Zwembad De Zwaoi is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Zwembad De Zwaoi Noorderdiep 337 7876 CR Valthermond Contactpersoon: mevrouw A. de Groot  Mevrouw M. Vos is de functionaris gegevensbescherming van zwembad De Zwaoi. Zij is te bereiken via zwembad-dezwaoi@live.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zwembad De Zwaoi verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam – Adresgegevens – Geboortedatum – Telefoonnummer – E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Zwembad De Zwaoi verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Ook hebben we uw gegevens nodig voor een correcte verwerking van uw bestelling als u die heeft geplaatst. Uw gegevens worden onder meer afgedrukt op leskaart en abonnement.

Geautomatiseerde besluitvorming

Zwembad De Zwaoi neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zwembad De Zwaoi) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zwembad De Zwaoi bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij we dit van rechtswege verplicht zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Zwembad De Zwaoi verstrekt uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze dienst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zwembad De Zwaoi gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zwembad De Zwaoi en heeft u het

recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar zwembad-dezwaoi@live.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Zwembad De Zwaoi wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zwembad De Zwaoi neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via zwembad-dezwaoi@live.nl